List of General Secretaries, IRCS, JK-UT

S.No Name Period
1. Sh. Umar Bhat 1947-1948
2. Sh. G.M. Butt 1948-1953
3. Dr. Jaswant Singh 1953-23/05/1957
4. Sh. J. Dechan 24/05/1957-16/08/1963
5. Sh. Guhlam Mohammad 16/08/1963-04/08/1967
6. Sh. Jal L-Ud-Din 05/08/1967-31/08/1978
7. Sh. S.K Kaul 01/09/1978-31/12/1978
8. Sh. G.H Sangin 01/01/1979-30/06/1986
9. Smt. Teja Pahalwan 01/07/1986- -4/08/1993
10. Sh. S.K Kaul 05/08/1993-21/12/1998
11. Sh. G.D. Wadwah 12/01/1999-19/03/1999
12. Sh. Khurshid Ahmad Ganai 20/03/1999-16/06/1999
13. Sh. Qazi Mohammad Amin 17/06/1999-05/07/2004
14. Sh. G.J. Nehvi 06/07/2004- 14/04/2009
15. Sh. Feroz Ahmad 15/04/2009-10/03/2013
16. Smt. Roma Wani 11/03/2013-10/03/2016
17. Sh. M.S. Rather 06/04/2016-05/04/2019
18. Sh. Rajesh Sharma, KAS 14/04/2019-22/07/2019
19. Mr. Kifayat H. Rizvi (IAS Retd.) 23/07/2019-23/07/2022
20. Dr. Abdul Salam Mir, JKAS 25/07/2022-31/05/2023
21. Mr. Rohit Khajuria 01/06/2023